1. Ngày 2/6, nhận được hàng mua đang đi đường tháng trước về nhập kho đủ, theo hoá đơn GTGT

1. Ngày 2/6, nhận được hàng mua đang đi đường tháng trước về nhập kho đủ, theo hoá đơn GTGT biết trị giá chưa có thuế GTGT 10% là 200.000.

2.Ngày 5/6, mua một lô hàng về nhập kho đủ, theo hoá đơn GTGT giá mua chưa có thuế: 350.000, thuế GTGT 10%: 35.000, tổng giá thanh toán: 385.000 theo điều khoản thanh toán 2/10, n/30. Chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền mặt theo giá đã có thuế GTGT 10% là 3.300.
Yêu cầu: – Định khoản kế toán và phản ánh vào các tài khoản có liên quan( biết các TK có đủ số dư để hoạt động)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *