2. Một kỹ sư nông nghiệp muốn ước lượng tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống. Người kỹ

2. Một kỹ sư nông nghiệp muốn ước lượng tỉ lệ nảy mầm của một loại hạt giống. Người kỹ sư đó đem gieo thử 1000 hạt giống thì thấy có 640 hạt nảy mầm. a) Hãy ước lượng khoảng tin cậy 90% cho tỉ lệ những hạt nảy mầm. b) Nếu muốn có độ …