II. Basahin ang editoryal at punan ng mahahalagang detalye ang talaan sa ibaba.

II. Basahin ang editoryal at punan ng mahahalagang detalye ang talaan sa ibaba.
Huwag Magpapaluko
Iwasan ang mga panghihikayat na mamuhunan ng malaking pera at pangakong maibabalik ang mga ito
12nang doble o triple pa makalipas lamang ang ilang araw o buwan. Ang panlulukong ito ay dapat matigil
dahil ninanakaw nito ang ipon, ari-arian at pati na ang kinabukasan ng buong pamilya. Ang Securities
and Exchange Commission o SEC ay nagpapaalala sa lahat na huwag magpapaluko sa ganitong modus.
Inaabuso lamang nito ang sinumang naghahanap ng magandang kapalaran at malaking pera sa
pamamagitan lamang ng pinakamadaling paraan. Dito sa Lungsod ng Valencia, marami ang nahikayat
na mamuhunan sa ganitong panluluko dahil na rin sa kahirapan, kakulangan sa sapat na kaalaman at
panghihikayat ng mga kaibigan at kakilala. Ang taong biktima nito ay maaring mawalan ng kompyansa
sa sarili, mainitin ang ulo at palaging nag-iisip kung papaano maibabalik ang nawalang pera. Maari ring
mawalan siya ng tiwala sa ibang tao dahil sa takot na baka maulit muli sa kanya ang ganitong panluluko.
Kung titingnang mabuti, ang mga totoong biktima dito ay ating kabataan. Silaang magtitiis sa kahirapan
at kakulangan ng sapat na pantustos sa mga pangangailangan dahil nawalan ng malaking pera ang
kanyang pamilya. Kaya mag-ingat nang mabuti at huwag magpapaluko. Kailangan nating maintindihan
na ang paghahangad ng maginhawang buhay ay pinaglalaanan ng sapat na oras, panahon at kakayanan.
Ang pagiging gahaman din sa sobrang luho at pera ay walang magandang naidudulot sa kapwa at sa
ating sarili.

Which X and Y cause the program to print the final velocity in feet per second? Note that the distance

Which X and Y cause the program to print the final velocity in feet per second? Note that the distance and initial_velocity are given using meters instead of feet.

def final_velocity(inital_velocity, distance, time):
return 2 * distance / time – initial_velocity
def meters_to_feet(distance_in_meters):
return 3.28084 *distance_in_meters
#display final velocity in feet per second
t = 35 # seconds
d =7.2 #meters
v_i = 4.6 # meters / second
print(‘Final velocity: {:f} feet/s’ .format(final_velocity(x, y)))
pick one option:
X = meters_to_feet(v_i), Y=meters_to_feet(d)
X=v_i, Y=meters_to_feet(d)
X=meters_to_feet(v_i), Y=d
X=v_i, Y=d

2. The mean weight of the students on the Trail Middle School wrestling team is 150 pounds with a mean absolute deviation

2. The mean weight of the students on the

Trail Middle School wrestling team is 150
pounds with a mean absolute deviation of
10 pounds. The mean weight of the
students on the Burlington Middle School
wrestling team is 130 pounds with a mean
absolute deviation of 10 pounds. By how
many pounds is the mean weight of the
students on Trail’s team greater than the
mean weight of the students on
Burlington’s team?

What was the significance of the Code of Napoleon? O It was the first European constitutional monarchy system O It was adopted

What was the significance of the Code of Napoleon?

O It was the first European constitutional monarchy system
O It was adopted by all European countries within ten years of its creation
O It established a series of rights and laws that did not rely on traditional religious and social customs
O It was created after the death of Napoleon to honor his rule over France in the early 1800s